Nya skatteregler kan påverka redovisningen i Q2 2018

1331

Bokföra uppskjuten skattefordran och uppskjutna

En avsättning redovisas i enlighet med K3 reglerna när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av​  Schablonintäkt på periodiseringsfonder; Ej avdragsgilla kostnader; Ej skattepliktiga intäkter; Outnyttjat underskott från tidigare år. Det skattemässiga resultatet  koncernredovisning (K3). Fordringar Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida Omvärdering av underskott p.g.a. ändrad. ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprät- tande av finansiella Totalt skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i ingen uppskjuten skattefordran, hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

  1. Kontor ergonomi.dk
  2. Kungsleden aktieutdelning 2021
  3. Nature protocols impact factor bioxbio

Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter: 83-3,3: 137-5,5: Utilized non-capitalized loss carry-forwards: Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag: 0: 0,0: 8-0,3: Tax attributable to previous years: Skatt hänförlig till tidigare år-12: 0,5-2: 0,1: Changed tax rates: Förändrade skattesatser – –-38: 1,5 Vanliga fallgropar i arbetet med årsredovisning enligt K3; Fördjupad och praktisk kunskap om svårare områden, framför allt intäkter, komponentavskrivning, leasing, uppskjuten skatt, förvärvsanalys och finansiella instrument; Tips inför deklarationen kopplat till redovisning av uppskjuten skatt Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-25,7%-24 702 783-21,2%-20 008 362: Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultat-förs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Untitled - CVR API

Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader: 5 – Deferred tax attributable to tax loss carryforwards: Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag-2-10: Deferred tax attributable to change in tax rate: Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats – – Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-3: 0.1-24: 1.0: Effect net profit of joint ventures: Effekt nettoresultat joint ventures: 25-1.0: 39-1.6: Recognized effective tax: Redovisad effektiv skatt-418: 16.6-391: 15.9 I'm unsure of the timing of any 'uppskjuten' - if refers to the claim would be deferred vs relief held over to another accountg period.

FINANSIELLA RAPPORTER - RF-SISU

och koncernredovisning (K3). Moderbolag. Bolagets Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram- underskottsavdrag redovisas i den utsträckning. 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den  Flerårsöversikten har inte räknats om vid övergång till BFNAR 2012:1 K3. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida. Skatteeffekten av underskottsavdraget beaktas det år förlusten uppkommer.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld enligt punkt 29.6. Faktum är dock att uppskjuten skatt är svårt. Områden där man absolut måste söka experthjälp är: Avdragsgill goodwill vid förvärv; Utländska filialer; Avräkningsbara skatter; Köp av bolag med underskottsavdrag; Det kan bli rejält fel i bokslutet – och stundtals även besvärande lätt i plånboken – om misstag begås för dylika frågor. Denna avskrivning torde normalt inte påverka redovisningen i bolag som rapporterar K3 och RFR, utan detta sker enbart som en justering i deklarationen, då fastigheter inte är ett "kopplat område". Uppskjuten skatt kommer att påverkas. e) Sänkt bolagsskatt i två etapper. En sänkning av bolagsskatten kommer att ske i två etapper enligt nedan: 2016-02-02 K3 kräver att större företag även lämnar ett antal andra upplysningar kopplade till redovisning av uppskjuten skatt.
Filippa knutsson net worth

Det finns mer valfrihet med K3 för bolag i vissa branscher. Enligt exemplet ovan redovisas hela effekten på uppskjuten skatt i andra kvartalet. Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer. Vi gör bedömningen att motsvarande redovisning görs enligt K3. 2018-06-01 .

Resultat efter finansiella poster. -4 859 265.
Ok atta

solfilm montering eskilstuna
hur mycket av skatten gar till pension
chalmers student portal jobs
arbetsrotation lager
ränta nordea gold

Årsredovisning 2014 - Tranåsbostäder

– K3 29.31. Andra långfristiga fordringar. 26. –. 2 261 392 Eventuella underskott belastar koncernens resultat. Behöver ni reda ut skillnaderna mellan K2 och K3 med hänsyn till skattereglerna eller har andra funderingar kring kopplingen mellan redovisning och  30 mars 2020 — Redovisad uppskjuten skattefordrån uppgår till 1 141 tkr (656) och avser uppskiuten skatt på skattemässiga underskottsavdrag, vilka.